Name Site
Official Kaillera  http://www.kaillera.com
Kaillera Reborn  https://kaillerareborn.github.io | https://discord.gg/eRwtHDh
P2P Kaillera  http://p2p.kaillera.ru